در تعارض جرم (وزن)و جرم (خلاف)این زبان

پیش من گم گشته  در عقل وبیان این زمان

وزن و اوزان زبان  در جمع گفتار است قلیل

قلت جرم زبان بر جرم او باشد دلیل

گفته بود پیر قدیم در کوچه  باغ زندگی

هر چه هر جا خلق شد خلقش برای بندگی

احمد(ص)و محمود(ص)و عیس مسیح و آدمی

از ابد تا این ازل باشیم برای خادمی

در عجب ماندم که بر آیات رب

روز روشن میزنند تا تار تار تار شب

زین دلیل گر در توان و چنته داری بهره گیر

در دل تاریکی فکر مراد گردی اسیر

 انتشار از منبع : abkhorgjam-pb - abkhorgjam-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33:49
  برچسب ها : زبان