روزگاری در پس دلواپسیهای دلم فریاد بود

حکم این دل در پس این داد ما فرهاد بود

تو اگر شیرین شدی از کار ما آگاه شو

 در پس این کار ما کار دیگر در یاد بود

یاد باد آن روزگاری که سخن در کام ما

هم چو در و گوهری بر طاق  کامم شاد بود

با مرادی دمخور هر کوی و برزن گر شدی

خود عیان است طعنه ای بر باد بود

 انتشار از منبع : abkhorgjam-pb - abkhorgjam-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33:49
  برچسب ها :