برزنید فریاد  عالم در دلش  فریادهاست

روز شادی آمده شیرینی فرهادهاست

تو زحال لیلی و مجنون نمپرسی جرا

همدم شیرین شده فرهاد اما این خطاست

قطب عالم منجی خیرالبشر آن مصطفی(ص)

عالمی را گرد کرد آن گردشش ایام ماست

هر نبی آمد نبی دیگری دادش نوید

ماه هفت اقلیم آمد عالمش دیگر براست

از مرادی گر تو پرسی راز هر نظم خدا

چیدن گل واژه هادر خلقت راز شماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشار از منبع : abkhorgjam-pb - abkhorgjam-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33:49
  برچسب ها :